Oblast technická:

 
- zajištění provozu domu a pozemku, včetně technických zařízení a
 
   společných technických sítí
 
- zajištění údržby, oprav, rekonstrukcí a modernizace společných
 
  částí domu, včetně havarijních oprav, a to v souladu se schváleným
 
  plánem oprav podle pokynů společenství vlastníků;
 
- zajištění plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostor
 
  a společných částí domu, s výjimkou těch, která si zajišťují bydlící od
 
  dodavatele přímo (např. el. energii nebo plyn do bytu apod.), tj.
 
  dodávka el. energie a plynu, dodávky tepla a teplé užitkové vody,
 
  dodávky studené vody a odvod odpadních vod, v rozsahu dohodnutém 
 
  se společenstvím vlastníků, možnost zajišťit uzavření smluv s dodavateli
 
  uvedených služeb;
 
- zajištění protipožárního zabezpečení domu, provádění revizí a oprav
 
  požárního vybavení
 
- zajištění revizí a oprav rozvodů plynu, rozvodů el. energie, hromosvodů,
 
  rozvodů vody a odpadních vod, rozvodů tepla, kontrola spalinových cest,
 
  společné televizní antény, Výtahy - revize a servis / smluvně odborná firma/
 
- zajištění revizí, kontrol a oprav domovních kotelen a předávacích stanic
 
- zajištění smluv o dodávkách prací na opravách bytových domů
 
- zajištění výhodného pojištění domu prostřednictvím rámcové pojistné
 
  smlouvy s pojišťovnami, včetně likvidace pojistných událostí
 
- poskytuje konzultace v technické oblasti;
 
- vedení nezbytné technické a provozní dokumentace k domu, a to
 
  zejména:
 
 a) evidence fakturačních měřičů vody, tepla, plynu, el. energie
 
 b) evidence podružných měřidel elektrické energie
 
 c) evidence poměrových měřidel tepla a vody v bytech
 
 d) technický pasport domu (přehled o GO domu)
 
 e) projektová dokumentace domu (pokud je k dispozici)
 
 f) provedení rozúčtování dodávek tepla mezi jednotlivé byty.